مرکز آموزش های تخصصی مدیریت پروژه آساد صنعت آسیا
کارگاه برنامه ریزی و کنترل پروژه با نرم افزار primavera6